Χρηματοδότηση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020.

Read More

Το έργο

Λόγω των διαρκώς αυξανομένων ενεργειακών απαιτήσεων σε συνδυασμό με την εξάντληση ορυκτών πόρων
και τη συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προωθείται παγκοσμίως η επέκταση και βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με διεργασίες φιλικότερες προς το περιβάλλον...

Read More

Εταίροι

Το έργο PureHy θα φέρει σε πέρας το φιλόδοξο, απαιτητικό αλλά επί της αρχής εφικτό εγχείρημά του, μέσω της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των 2 Ερευνητικών Κέντρων και των 2 Βιομηχανικών εταίρων που συμμετέχουν στη Σύμπραξη.

Read More